ENKİ HUKUK BÜROSU - FAALİYETLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ HAKKIMIZDA DANIŞMA ÜCRETLENDİRME İRTİBAT ADRESLERİ
 
 


ÜCRETLENDİRME

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Mirasçılık Belgesinin Alınması
900,00 TL.
2 Tahliye Davaları
2.200,00-TL ‘den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15'i
3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
2.200,00 T
4 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları
3.850,00 TL ‘den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10'u
5 Terekede İhtiyati tedbirler, Mirasın Reddi,Miras Şirketine Mümessil atanmasına ilişkin davalar
.
3.000,00 TL
6 Mirasta Defter Tutulması
2.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
7 Kira Bedelinin Tespiti davaları
Davacı Vekili için 2.750 TL. ‘den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15 i davalı vekilliği için 2.200,00 TL.
8 Tespit istemleri
1.750,00 TL.
9 Maddi ve manevi tazminat davaları
2.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
10 Ödeme yeri belirlenmesi istemi
1.000,00 TL.
11 Vesayet ve kayyım davalari
3.000,00 TL.
12 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 3.000,00 TL.
B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tenfiz
4.000,00 TL.
2 Kayyım ve Veraset Davaları
2.200,00 TL.
3 Evlat Edinme İzin Davası
3.000,00 TL.
4 Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
3.300,00 TL.
5 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar 5 (Nişan hediyelerinin geri verilmesi, Maddi ve manevi tazminat davaları vs. )
2.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
6 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi Ve Babalık Davaları
3.500,00 TL
7 Boşanma Davaları:
a) Anlaşmalı Boşanma Davaları
b) Çekişmeli Boşanma Davaları
c) Çekişmeli Ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, maddi ve manevi tazminat davaları vs.
3.300,00 TL.
5.500,00 TL.
5.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere Dava değerinin %15 i
8 Nafaka Davaları
2.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
9 Aile korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
1.700,00 TL
C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Tapu Veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları
2.500,00 TL.
2 Terkin ve mirasta iade davaları
4.500,00 TL ‘den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15 i
3 Vasiyetnamenin iptali Davaları
3.850,00 TL.
4 El atmanın önlenmesi ve Her türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar
3.250,00 TL.
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları
5.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
6 Önalım (Şufa) Davaları
4.400,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
7 Ecrimisil Davaları
2.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları
2.750,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
9 Bedel Artırımı Davaları
2.750,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
10 Tespit istemleri
2.200,00 TL.
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar
4.400,00 TL
12 Kooperatif Üyeliğinden çıkarılma kararlarının İptaline İlişkin Davalar . 4.400,00 TL
13 Tenfis ve tanıma davaları
3.850,00 TL
14 Zayii Kambiyo Senedi İptali Davaları
2.750,00 TL.
15 Tüketici Mahkemeleri Davaları
5.500,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15 i
D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜŞEN DAVA VE İŞLER İÇİN
1 Delil tespiti davası 2.200,00 TL
2 Tedbir talepli delil davası
3.300,00 TL
3 YİDK Karar İptali Davası
2.200,00 TL
4 Hükümsüzlük davası
4.400,00 TL
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi davası
5.000,00 TL.
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası
5.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
7 Şikayet ve takibi
3.300,00 TL
8 Müdahil vekilliği 3.300,00 TL.
9 Sanık Vekilliği 6.000,00 TL.
E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN DAVA VE İŞLER İÇİN
1 Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları
3.300,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15'
2 İstihkak Davaları
3.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
3 İcra Tetkik Merciinin Görevine Giren Davalar (İmzaya Ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine itiraz, Şikayet Vs.)
2.200,00 TL.
4 Tasarrufun iptali davaları
3.300,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 İhalenin feshi davaları
- Taşınır Mal İhaleleri
- Taşınmaz Mal İhaleleri
2.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15 i
3.000,00 TL. ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15 i
6 İcra takipleri
- Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
- Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri
İş sahibinden alacağın %10’ u
2.200,00 TL.
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
2.200,00 TL.
F. İDARİ VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
1 İptal Davalar
4.400,00 TL.
2 Tam Yargı Davaları 4.400,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
3 Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar 5.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
4 Daıştay (İlk Derece Mahkemesi Olarak)
4.500,00 TL
5 Danıştay (Temyiz Mahkemesi Olarak Duruşma ücreti)
3.300,00 TL.
6 AYİM Görülecek Davalar 4.400,00 TL.
G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
1 Tüketici mahkemelerinde görülen davala

2.200,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
2 Tüketici Hakem Heyetinde görülen işler 2.200,00 TL.
H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır Ceza Mahkemesi:
a) Sanık Vekilliği
b) Müdahil Vekilliği
6.500,00 TL.
5.500,00 TL.
2 Asliye Ceza Mahkemesi:
a) Sanık Vekilliği
b) Müdahil Vekilliği
5.500,00 TL.
3.300,00 TL.
3 Sulh Ceza Mahkemesi 2.750,00 TL.
4 Askeri Ceza Mahkemesi:
a) Sanık Vekilliği
b) Müdahil Vekilliği
5.500,00 TL.
3.300,00 TL.
I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar
2.750,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 3.300,00 TL
İ. DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1
Büroda Sözlü Danışma

500,00 TL. - (Bir Saate Kadar Danışmalarda Geçerli Olup, Bir Saati Aşan Her 15 Dakikalık Süre İçin 100 .-TL Eklenir)
2 Yazılı Danışma 1.100,00 TL.
3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma
1.100,00 TL. - (Bir Saate Kadar Danışmalarda Geçerli Olup, Bir Saati Aşan Her 15 Dakikalık Süre İçin 100 .-TL Eklenir)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme
850,00 TL.
5 Dava Ve Cevap Dilekçesi 1.000,00 TL.
6 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi 2.000,00 TL.
7 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi 5.000,00 TL.
8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 3.300,00 TL.
9 Yargıtay'da Duruşmaya Katılma:
a) Hukuk
b) Ceza
5.500,00 TL.
6.500,00 TL.
10 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik Vasiyetname V.B Düzenleme
6.000,00 TL.
11 Hazırlık Soruşturmasında Bulunma 1.650,00 TL.
12 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri (Dava Ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)
a) Sermaye Şirketleri (A.Ş. – Ltd. vs.) Aylık
b) Şahıs Şirketleri (Kolektif vs.) Aylık
c) Kooperatifler (Aylık)

 

2.750,00 TL.
1.650,00 TL.
1.950,00 T

13
Sayıştay Davalarında
3.300,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
14 Vakıf Ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık
4.400,00 TL (Dava ve Takip ücretleri ayrı tutularak)
15 AİHM Bireysel Başvuru 8.250,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i
16 Şirket Pay Devri
2.000,00 TL.
17 Şirket, Kuruluş ve Tür Değiştirme ve Birleşmeleri 6.000,00 TL.
18 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 1.450,00 TL
19 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
a) Duruşmalı
b) Duruşmasız
11.000,00 TL
8.250,00 TL
20 Görülmekte olan bir dava içinde Olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, fikir ve sınai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 2.200,00 TL.

 

ENKİHUKUK BÜROSU

 

 

Hukuki metinlere aşağıdaki
linklerden ulaşabilirsiniz.

Untitled Document
 

MEVZUAT
Tüm Yasalar (Alfabetik)
Yeni Kanunlar
Kanun H.Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Talimatnameler
TBMM İç Tüzüğü
Mevzuat Bilgi Sistemi
Güncel Mevzuat
Kanun Tasarıları

 

İÇTİHAT
Anayasa Mah.Kararları
Yargıtay Hukuk Kararları
Yargıtay Ceza Kararları
Yargıtay Emsal Karar Arama
AİHM Türkiye Kararları
Danıştay Kararları
Sayıştay Kararları
Vergi İçtihatları
İş ve Sos.Güv.Kararları

RESMİ GAZETE
Resmi Gazete (Bugün)
Resmi Gazete (Arşiv)

 

YARGITAY
Hukuk Daireleri Görev
Ceza Daireleri Görev
Dosya Sorgulama
Yargıtay Haberleri
Temyiz Süreleri
Temyiz Hesap Takvimi

AVUKATLARA ÖZEL
Avukatlık Yasası
Asgari Ücret Tarifesi
Av. Sözleşmesi Örnekleri
Örnek Dilekçe- Formlar
Av.lara Reklam Yasağı

   
               
 
Copyright ©2004 enkihukuk.com